RODO

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 z siedzibą w Łodzi przy ul. Sacharowa 16 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000049484. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: ten.wezdiw@odi.
 2. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności. Operator przetwarzać będzie dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia – dla celów przekazywania komunikatów sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Dane osobowe i transmisyjne będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Operatorze z mocy prawa (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) lub na podstawie zgody Abonenta, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.
 4. Operator gromadzi i przetwarza dane o adresie miejsca zakończenia Sieci oraz dane o lokalizacji wskazujące na geograficzne położenie urządzenia końcowego Abonenta, inne niż dane niezbędne do przekazywania komunikatów w sieci lub naliczania opłat za usługę w przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub za zgodą Abonenta.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, zaś innych danych osobowych przekazanych przez abonenta — art. 6 ust. 1 lit a) RODO (to jest zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania):
  • imienia, nazwiska;
  • imion rodziców;
  • miejsca i daty urodzenia;
  • adresu miejsca zameldowania oraz zamieszkania na pobyt stały lub czasowy, adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż adres zameldowania oraz zamieszkania na pobyt stały lub czasowy;
  • numeru ewidencyjnego PESEL;
  • nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
  • danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec.

  Operatora wynikającego z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Inne dane osobowe, a także dla innych niż wykonanie Umowy celów, przetwarzane są za zgodą Abonenta;

  Dane osobowe przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie, jednak brak przekazania danych osobowych wymienionych w § 11 pkt 8 powyżej może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 6. Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
 7. Abonent ma prawo żądania od Operatora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli:
  • nie są już niezbędne do wykonywania Umowy;
  • Abonent cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w szczególności nie są one niezbędne do wykonania Umowy;
  • Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • przetwarzanie danych osobowych Abonenta było niezgodne z prawem.
 8. Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególna sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Operatora. Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Abonent może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych gdy:
  • Abonent kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Operatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Operatora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 10. Abonent ma prawo otrzymać w ustrukturalizowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jego dotyczące, które przekazał Operatorowi i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Operatora. Abonent ma także prawo żądać, by Operator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 11. Dane Abonenta mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu Usług telekomunikacyjnych, a także świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i świadczącym usługi windykacyjne. Jeśli Abonent wyraził zgodę na umieszczenie jego danych w spisie Abonentów, Operator jest uprawniony do przekazania jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych.
 12. Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.